• cqaftuer-920x354.jpg

Hội nghị - Hội thảo

Khóa bồi dưỡng

Website liên kết

cqaftuer-920x354Được thành lập năm 2008, Trung tâm Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai, thực hiện đường lối chính sách và các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Xây dựng chính sách chất lượng của trường Đại học Ngoại thương, hình thành khái niệm văn hóa chất lượng trong cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của nhà trường....Đọc thêm